Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana ,Karnataka - Exam Result

Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana ,Karnataka Result


25/08/2020PhD BP Result - July 2020 (Jan 2019 Batch)

25/08/2020MSc YC BP Result - July 2020 (Aug 2017 Batch)
25/08/2020MD YOGA BP Result - July 2020 (Aug 2018 Batch)
25/08/2020MBA BP Result - July 2020 (Aug 2019 Batch)
25/08/2020MBA BP Result - July 2020 (Aug 2018 Batch)
25/08/2020BSc YT BP Result - July 2020 (Aug 2019 Batch)
25/08/2020BSc YT BP Result - July 2020 (Aug 2016 Batch)
25/08/2020BSc YT BP Result - July 2020 (Aug 2015 Batch)
25/08/2020BSc YT BP Result - July 2020 (Aug 2014 Batch)
25/08/2020BSc YC BP Result - July 2020 (Aug 2016 Batch)
25/08/2020PhD YM 4th Sem (PTA18) Exam Result - July 2020
25/08/2020PhD 4th Sem (PT.Aug18) Exam Result - July 2020
25/08/2020PhD 3rd Sem (PT.Jan19) Exam Result - July 2020
25/08/2020PhD 3rd Sem (FTJ19) Exam Result - July 2020
25/08/2020PhD 2nd Sem CW2 (PTA19) Exam Result - July 2020
25/08/2020PhD 2nd Sem CW1 (PTA19) Exam Result - July 2020
25/08/2020PhD 2nd Sem (FTA19) Exam Result - July 2020
25/08/2020MSc YT 4th Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MSc YC 4th Sem (A17) Exam Result - July 2020
25/08/2020MSc YC 4th Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MSc YC 2nd Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MSc YT 2nd Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MD Int. PhD 4th Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MD 4th Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MD 2nd Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MBA 4th Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020MBA 2nd Sem Exam Result - July 2020
25/08/2020BSc YT 2nd Sem Exam Result - July 2020

 • 25/08/2020PhD BP Result - July 2020 (Aug 2019 Batch)
  25/08/2020MSc YT BP Result - July 2020 (Aug 2019 Batch)
  25/08/2020MSc YT BP Result - July 2020 (Aug 2018 Batch)
  25/08/2020MSc YC BP Result - July 2020 (Aug 2019 Batch)
  25/08/2020MSc YC BP Result - July 2020 (Aug 2018 Batch)


  Comments